5 III

Link do młodego matematyka, którego opętała idea MIMETYZMU R. Girarda

Introduction to Mimetic Theory | René Girard

Plus tekst o wpływie codziennych czynności na idee filozoficzne (to a propos lokalności Oświeceniowych idei)

Na razie na pozostałe linki proszę nie patrzeć.

czas i myślenie Deleuze

i tekst prof PR o głupocie i dialogu:

Rotengruber

fragm. „Kondycji ponowoczesnej” J.F Lyotarda: problem „gry” w obrębie informacji zupełnej i niezupełnej. Polecam całość:

lyotard

P. Ricoeur „Symbolika zła”

Ricoeur

FENOMENOLOGIA

POLECAM najkrócej i klarownie o redukcji Husserlowskiej, fragment „Husserl i poszukiwanie pewności” L. Kołakowski:

KOL-Husserl.pdf

Polecam też na trochę inny temat, ale FENOMENY współczesności, czyli PRAWO, WOJNA i KAPITALIZM

https://www.youtube.com/watch?v=AS0IH_2RG6Y&t=932s

polecam: o sztucznej inteligencji)

Dukaj o AI!

O nieprzekładalności 3 systemów: religia – nauka – media – mój artykuł polecam:

Zanik debaty

Fragmenty z psychoanalizy dla chętnych 1. z Freuda o sumieniu:

Niedomaganie w kulturze

2. z Junga o Animie i Animusie:

O naturze kobiety

Fragment z „Kapitału” Marksa (lektura dla chętnych) wybrałam dla Państwa o „pomnażaniu wartości” i dlaczego w XIX w. wyglądało ono tak strasznie:-)

fragm KAPITAŁU Marksa

najsłynniejszy tekst H. Brocha o kiczu:

Broch O kiczu

Teksty dodatkowe (dla chętnych) dwa: 1. Stanisław Barańczak, Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny

Manifest

I dodatkowo fragment Hegla o tzw. świadomości nieszczęśliwej:

HEGEL, Fenomenologia ducha

o Heglu:

dialektyka Pana-niewolnika (albo raczej chłopa)

i sobie może w wolnej chwili obejrzeć „Skazani na Shawshank” (1994)

Historiozofia Hegla

+ Schelling i Fichte

Warto zainteresować się terminem „Ukąszenie Heglowskie”, bo to takie nasze polskie określenie. Zupełnie nie zgadzam się z panią poniżej, ale to ważny głos, bo pani wie o czym mówi:

Ukąszenie heglowskie

Ważne na wykładzie PR było zestawienie Hegla (twórcy historiozofii) z G. Vico (twórcą historii jako nauki) – to nazwisko powinno Państwu być znane. Ja je dokładam do swojej MAPY, którą zaczniemy robić na następnych zajęciach.

CD Kant i idealizm transcendentalny

tekst dla chętnych, sam Kant i zdania syntetyczne a priori:

„Prolegomena” O swoistym charakterze wszelkiego poznania metafizycznego:

11HFProlegomena Kant

tekst na za tydzień: Deleuze o Kancie

i fakultatywnie do posłuchania:

Kant – Fichte

Oświecenie angielskie (a właściwie szkockie) i niemieckie

T na konwersatorium: Gadanie a działanie.

w kolumnie obok praca pisemna z dziś

Na wykładzie PR mówił o różnicy między Oświeceniem anglosaskim a niemieckim. Pierwsze było skoncentrowane na normach i krytyce kategorii PRZYCZYNOWOŚCI. Hume podkreślał niemożność wywiedzenia norm (moralnych) z prawidłowości rozumowania. Raczej nawyki tworzą normy niż „obiektywna” myśl. Idee to impresje, bardziej zależą od uczuć niż pojęć. Oświecenie próbowało poradzić sobie z dominującym SCEPTYCYZMEM. Uczucia rozkładają mit rozumu. Konwencje z kolei (oparte na normach) się zużywają.

Kant sam swoją filozofię nazywa przewrotem Kopernikańskim w nauce. Porządkuje kategorie jako formy orzekania o świecie. W załączonej tabeli (o której będziemy mówić na zajęciach) właściwie znajduje się cały zapis tego uporządkowania. Dlaczego takie ujęcie naszego rozumu, intelektu i zmysłów spowodowało aż tak duży przewrót.

tekst na za tydzień (o gilotynie Hume’a) tu:

Hume i moralność

fakultatywnie fragment z L. Kołakowskiego „Obecność mitu”: Hume’owski problem prawomocności wiedzy, rozumienie logiki jako wtórnej w stosunku do dość płynnego i nacechowanego indywidualnie, uczuciowo, języka :

Mit w logice

Różnica między Oświeceniem angielskim (Hume) i francuskim (Monteskiusz, Rousseau).
We francuskim Oświeceniu najmocniej wybrzmiewa walka z monarchią, która robi się coraz bardziej scentralizowana, a więc idea władzy sprawiedliwej jest tu dominująca. Jak powinno funkcjonować prawo, żeby nie zniszczyć „dobrego dzikusa” Rousseau:-)
T na konwers: Czym jest pytanie filozoficzne?

Dlaczego zadając pytanie filozoficzne możemy zobaczyć rzeczywiście jakiś problem, a nawet go rozwiązać, ale myślenie zawsze może sprowadzić nas na manowce, np. rozmnożyć problem (jak np. rewolucja francuska oparta na interesujących filozoficznych ideach, np. władzy sprawiedliwej, która – jak każda rewolucja – kończy się destrukcją społeczeństwa).

Terminy egzaminu:

I termin –

II termin –

poprawka –

DYŻUR MAM W PONIEDZIAŁKI 11.30-12.30 i WTORKI 15-16

Zagadnienia na egzamin 2023:

Filozofia oświecenia angielskiego (Hume) i jej wpływ na nasze czasy.

Filozofia oświecenia francuskiego (Monteskiusz Rousseau) i jej wpływ na nasze czasy.

Filozofia oświecenia niemieckiego (Kant) i jej wpływ na nasze czasy.

Idealizm transcendentalny (do wyboru: J.G. Fichte / Fr. W. J. Schelling)

Filozofia dziejów i postępu według G. W. Fr. Hegla

Hermeneutyka – czym jest? (do wyboru: od Novalisa, Herdera, Schleiermachera do Diltheya i szkoły badeńskiej)

Zwrot woluntarystyczny w filozofii niemieckiej (A. Schopenhauer)

Materializm historyczny K. Marksa i jego wpływ na nasze czasy

Fr. Nietzsche – odkrywanie kultury jako środowiska nadczłowieka

Psychoanaliza S. Freuda i jej społeczne zastosowania

Szkoła frankfurcka (założenia, czołowi przedstawiciele)

Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa

Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler. E. Levinas)

Ontologia fundamentalna M. Heideggera

Pragmatyczna koncepcja kultury Fl. Znanieckiego

H.-G. Gadamer i jego współcześni kontynuatorzy (G. Vattimo, St. Fish)

Egzystencjalizm

Konstruktywiści i dekonstrukcjoniści – spór o ponowoczesność

Filozofia dialogu

Filozoficzne podstawy performatyki